Get Adobe Flash player

ลงนามถวายพระพร


Facebook/หน่วย


ตรวจคำสั่ง ว่าที่ ร.ต.

ตรวจสอบประวัติบุคคล


โปรแกรมส่วนงาน ศฝ.ฯ


โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์


  • เนื่องจาก กศ.รร.รด.ศสร. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าชุด นศท. จากเดิมจ่ายเงินหลังจากรับสินค้าแล้ว 1 เดือนเป็น จ่ายเงินก่อนรับสินค้า 2 วัน ดังนั้น ศฝ.นศท.มทบ.31 มีความจำเป็นต้องขอรับเงินมัดจำกับผู้ที่สั่งจองชุด นศท.กับ ศฝ.นศท.มทบ.31 เป็นเงินมัดจำ จำนวน 1,000  บาท โดยจ่ายในวันรายงานตัว หากมีขอสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ชุดรายงานตัว
  • ใบสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 สถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่ อจ.ธาตรี  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โทร 081-5348865
  • ศฝ.นศท.มทบ.31 ยังคงกำหนดเดิมในการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 056 - 324451
  • กำหนดการรับสมัครและรับรายงานตัวของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2557"รายละเอียด"
  • ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานตัวของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 "รายละเอียด"
  • ประกาศ นรด. เรื่องการประดับเครื่องหมายร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 "รายละเอียด"
  • หนังสือแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมาย ยศ ร.ต. "รายละเอียด"