ผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

ขอเชิญสถานศึกษาวิชาทหารร่วมประชุมวางแผนการฝึก ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 1 พ.ค.58 เวลา 1300 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ